Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd PKS Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1, 61-586 Poznań ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług pośrednictwa i doradztwa w obrocie nieruchomościami.

Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa i doradztwa przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej
w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP,

składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3/4 (obręb: Wilda nr 61) o pow. 3.2861 ha, dla której SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,

prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00158719/6 oraz własności położonych na tym gruncie budynków i budowli.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest na zabudowę 6 wysokimi budynkami o charakterze mieszkalnym oraz biurowo usługowym.

 

W ramach realizacji zamówienia pośrednik – wykonawca zamówienia zobowiązuje się, w szczególności do:

a. sporządzenia materiałów przetargowych zgodnych z decyzją zamawiającego, w tym specyfikacji sprzedaży (oferty), regulaminu sprzedaży zatwierdzonego przez zamawiającego,
b. ogłoszenia w mediach w  kraju i za granicą informacji o zbyciu nieruchomości,
c. sporządzania     materiałów      informacyjnych      prezentujących      możliwość    nabycia przedmiotowej nieruchomości od zamawiającego,
d. informowania ogółu zainteresowanych podmiotów o możliwości nabycia przedmiotowej nieruchomości dostępnymi sobie metodami i technikami, w tym przesłanie oferty potencjalnym nabywcom w kraju i za granicą,
e. organizowania spotkań zamawiającego z potencjalnymi kontrahentami,f. uczestniczenia – na życzenie zamawiającego – w negocjacjach z potencjalnymi klientami, do momentu podpisania umowy z nabywcą,
g. udziału w pracach Komisji Przetargowej,
h. wykonania czynności przygotowawczych do podpisania umowy notarialnej i wykonania wszelkich czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz zgodnie ze standardami zawodowymi.

Zamówienie obejmuje zorganizowanie co najmniej dwóch przetargów. Wykonawca winien posiadać licencję zawodową nadaną w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.).

 

Oferta winna zawierać;

1) opis posiadanej wiedzy i doświadczenia przy jednostkowych transakcjach zbycia nieruchomości o wartości powyżej 25 mln zł;
2) opis dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)  opis sytuacji ekonomicznej i finansowej oferenta,
4)  wykazanie     zamawiającemu,     iż     będzie     dysponował     zasobami      niezbędnymi do realizacji zamówienia,
5)  kopii  polisy  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej (ubezpieczenie kontraktowe i  deliktowe)  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia na sumę  ubezpieczenia minimum 250.000,00 zł,
6) wskazanie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, gdyż przewidziane jest jedynie wynagrodzenie za skuteczne zawarcie umowy sprzedaży, przy tym należy przewidzieć premię w przypadku zbycia nieruchomości w  wyniku pierwszego przetargu,
7) opis działań jakie zamierza przedsięwziąć wykonawca w celu znalezienia nabywcy nieruchomości.

Wspomniane dane winny być poparte stosowną dokumentacją.

W przypadku nie znalezienia nabywcy na opisaną wyżej nieruchomość
nie przewiduje się żadnego wynagrodzenia dla wykonawcy oraz zwrotu poniesionych przez niego wydatków.

Termin realizacji: do 31.12.2013r.

Ofertę należy złożyć lub dostarczyć przesyłką poleconą do dnia 26.06.2013r.do godz. 09.00. w siedzibie zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2013r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Rozliczenia prowadzone będą w PLN. Wykonawcy sporządzają ofertę na własny koszt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych rokowań ze wszystkimi lub wybranymi oferentami.

PKS w Poznaniu S.A. zastrzega sobie prawa do odwołania przetargu bez podania przyczyny, do odstąpienia od kontynuowania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny, a także nie przystąpienia do rokowań po zapoznaniu się z ofertami, jaki i do nie przyjęcia żadnej z ofert.

Osobą upoważniona do udzielania bliższych informacji jest   Pan  Mecenas Roman Wróbel,  tel.: 61/66 42 562 lub  506 088 551.

 

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2013-06-17
Wytworzył informację: