Jesteś tutaj

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionych na niej budowli.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionych na niej budowli. Nieruchomość położona jest w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1, działka nr 3/9, obręb 0061, WILDA, ark. mapy 5, o powierzchni 1,2348 ha. Nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej nr PO2P/00158719/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem „Bi – inne tereny zabudowane”. Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka 3/9 powstała w wyniku podziału działki 3/4, obręb Wilda, ark. mapy 5, na podstawie decyzji Dyrektora Z.G.K.iM. „GEOPOZ” w Poznaniu z dnia 05.01.2015 roku. Dla działki 3/4 dnia 11.04.2013 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 253/2013.

Cena wywoławcza działki 3/9 – 29 364 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 1, działka 3/9”.
Oferty należy składać w siedzibie PKS Poznań S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2015r. do godz. 10.00.
Otwarcie kopert nastąpi o godz. 12.00 dnia 10.04.2015 r.
Nie przewiduje się zastosowania specjalnego trybu odwoławczego.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
- udokumentowane umocowania do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta będącego osobą prawną,
- oznaczenie działki której dotyczy oferta,
- oferowaną cenę netto podaną cyfrą i słownie, nie niższą niż cena wywoławcza,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się i przyjął regulamin przetargu,
- pisemne zobowiązanie się do pokrycia kosztów związanych z zakupem (opłaty notarialne, sądowe, podatkowe),
- dowód wpłacenia wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, na konto PKS Poznań S.A. w Poznaniu nr 27 1160 2202 0000 0001 2345 1151, do dnia 03.04.2015r.
- nazwę i numer konta, na które należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,
- w przypadku oferenta zagranicznego należy przedłożyć promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Inne postanowienia:
- zastrzega się prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentem przez komisję przetargową,
- wadium złożone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia,
- wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 5 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
- wadium przepada na rzecz PKS Poznań S.A. jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,
- cena sprzedaży powinna być zapłacona na konto PKS Poznań S.A. przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, przy czym za dokonanie zapłaty uważa się uznanie konta sprzedającego kwotą stanowiącą cenę sprzedaży,
- PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, odwołania przetargu,
a także odstąpienie od podpisania umowy zbycia w każdym czasie bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dot. nieruchomości (w tym umożliwienie zapoznania się z obiektem) uzyskać można w siedzibie PKS Poznań S.A. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Informacje dotyczące nieruchomości oraz trybu sprzedaży udzielają:
Mecenas Roman Wróbel
nr tel. +48 61 66 42  562
nr tel. kom.:  506 088 551
adres e-mail: biuro@romanwrobel.pl

Kierownik Działu Technicznego
Adam Byczyk
nr tel. +48 61 66 42 524
nr tel. kom: 695 823 513
adres e-mail: a.byczyk@pks.poznan.pl

O przyjęciu, względnie odrzuceniu oferty oferenci zostaną poinformowani nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyznaczonego na składanie ofert. Informacje zostaną wysłane na adres wskazany w ofercie.

Regulamin przetargu
 

Opublikował: Magdalena Tyburek
Data publikacji: 2015-02-26
Wytworzył informację: