Jesteś tutaj

Ponowny przetarg na nieruchomość w Szamotułach

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A.

ul. Stanisława Matyi 1

61—586 Poznań

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szamotułach, oznaczonej geodezyjnie: obręb Szamotuły, ark. mapy 15, działki nr 2828 i 2829, o łącznej powierzchni 7 997 m2,  dla której Sąd Rejonowy w  Szamotułach prowadzi księgę wieczystą KW PO1A/00012440/2. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 05.12.2089 r.

Opis nieruchomości:

- Nieruchomość (działki nr 2828 i 2829) zlokalizowana jest w mieście Szamotuły przy ulicy Nowowiejskiego
w strefie pośredniej miasta

- Nieruchomość stanowi teren dotychczas zagospodarowany jako dworzec autobusowy w skład której wchodzą następujące obiekty :

  • · Budynek Dworca Autobusowego, pobudowany w 1985 r. o pow. użytkowej 317,00 m2+ pow. kotłowni 20 m2
  • · Wiata stalowa, o powierzchni 575,00 m2

- Aktualnie w części południowej budynku dworca autobusowego rozpoczęto remont pomieszczeń w celu przystosowania pod restaurację

- Aktualny dojazd do nieruchomości drogą urządzoną

- Infrastruktura techniczna dostępna dla nieruchomości obejmuje sieć wodociągową, kanalizacyjną, energii elektrycznej, gazową i telekomunikacyjną

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

 

Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły zatwierdzonego Uchwałą Nr  14117/99 z dnia 29.11.1999 r. Rady Miejskiej w Szamotułach, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem M/U – tereny mieszkalno-usługowe.

Dla przedmiotowego terenu obecnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania terenu.

PKS Poznań S.A. złożyło wniosek , aby opracowywany plan miejscowy przewidywał dla przedmiotowych działek przeznaczenie zgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego –tzn. jako tereny mieszkaniowo-usługowe lub tylko usługowe z pozostawieniem w niewielkim stopniu funkcji komunikacyjnej.

 

Księga wieczysta KW PO1A/00012440/2 nie wykazuje żadnych obciążeń.

Na nabywcy będzie ciążył obowiązek uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, płatnej corocznie do dnia 31 marca, bez odrębnych wezwań. Aktualnie wysokość opłaty rocznej wynosi 2869,32 zł.

 

Cena wywoławcza:  1 500 000 zł (nieruchomość jest zwolniona z podatku Vat na podstawie art.43 ust1 pkt.10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług)

wadium:    150 000 zł 

INFORMACJA OGÓLNA:

 

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nabywca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż odbędzie się dnia 15 lutego 2013 r. w siedzibie sprzedającego tj. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A., przy ul. Stanisława Matyi 1, 61 - 586 Poznań - sala konferencyjna. 

Przetarg rozpocznie się o godz. 13.00 rejestracją osób uprawnionych i odebraniem oświadczeń o zapoznaniu się i akceptacji zasad sprzedaży wynikających z „Zasad organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA”. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie http://bip.pks.poznan.pl w zakładce pliki do pobrania. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami sprzedaży w postaci  Regulaminu dot. „Zasad organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA” znajdującym się w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie  http://bip.pks.poznan.pl

Gminie przysługuje prawo pierwokupu, sprzedaż będzie mogła nastąpić, jeżeli gmina nie wykona prawa pierwokupu.

Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z Biurem REMIN Janusz  Walczak, ul. Warszawska 169/3, 61 - 047 Poznań,  tel.: (061) 828 99 57 lub 505 998 760.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w gotówce w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 11 lutego 2013 r., a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest
do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy PKS Poznań SA:

Bank MILLENNIUM S.A. nr  27 1160 2202 0000 0001 2345 1151

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

W przypadku:

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginał) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków
lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zatwierdzony protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później
niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, PKS POZNAŃ SA może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie,
na skutek przeprowadzonego przetargu.

Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, wynikający z art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego będącego przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Uwaga: w akcie notarialnym znajdzie się zapis: „Nabywca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym oraz stanem prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń w stosunku do sprzedającego tak w chwili zawarcia niniejszej umowy jak i w przyszłości. Nabywca zrzeka się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu”.

 

PKS SA zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny

 

Pełna treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (061) 828 99 57 lub 505 998 760 oraz na stronie: http://bip.pks.poznan.pl oraz www.biuroremin.pl

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2013-01-16
Wytworzył informację: