Jesteś tutaj

Zapraszamy do składania ofert na zakup używanych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie zaplecza technicznego i stacji diagnostycznej.

Oznaczenie sprawy: 09/sprzedaż używanych maszyn i urządzeń/2017

OGŁOSZENIE OFERTOWE
Zapraszamy   do   składania   ofert   na   zakup   używanych   maszyn   i   urządzeń
stanowiących wyposażenie zaplecza technicznego i stacji diagnostycznej.
I.
Opis techniczny
Wykaz używanych maszyn i urządzeń umieszczono w załączniku nr 2,
który zawiera nazwę, dane techniczne, krótki opis stanu technicznego i
cenę wywoławczą. Używane maszyny i urządzenia można oglądać w
siedzibie Spółki w dniach 08 czerwca 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 695 823 470, 514 766 509, 695 823 513).
II.
Oferta powinna zawierać:
1.
Nazwę maszyny, urządzenia ze wskazaniem numeru fotografii  zzałączników.       
2.
Oferowaną cenę należy uwzględnić w formularzu ofertowym,który stanowi załącznik nr 2.
III.
Termin składania ofert:
Oferty   można   składać   osobiście   lub   za   pośrednictwem   operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie
poufności ich treści w    terminie do dnia 21 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 z dopiskiem „ oferta na zakup używanych maszyn i urządzeń”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do
sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Stanisława Matyi 1 w Poznaniu. PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia 22 czerwca 2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze
oferty o najwyższej cenie. Maszyny i urządzenia o numerach będzie można odebrać niezwłocznie po podpisaniu umowy.
PKS   Poznań   S.A.   zastrzega   sobie   prawo   do   przerwania   procedury postępowania przetargowego bez podania przyczyny  a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenia przeciwko Spółce.
Podana cena w załączniku nr 2 jest ceną minimalną. Wybrana zostanie oferta o zaproponowanej najwyższej cenie.

 

Dokumenty i zdjęcia do pobrania >>>

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2017-06-08
Wytworzył informację: