Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusów

Oznaczenie sprawy: 17/sprzedaż autobusów/2017

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusów

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna posiada na sprzedaż n/w autobusy:

  1. AUTOSAN H9-21.41, nr rejestracyjny PZB 277E, rok produkcji 1997, przebieg 1 273 209 km

  2. AUTOSAN H10-12.16, nr rejestracyjny PO 09372, rok produkcji 2000, przebieg 1 365 776 km

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych autobusów można uzyskać w Dziale Technicznym pod nr telefonu 61 66 42 524 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści w terminie do dnia 06 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 z dopiskiem „Oferta na zakup autobusu”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać cenę netto/brutto na każdy autobus. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Piekary 19 w Poznaniu. PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia 07 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze oferty o najwyższej cenie.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia za wystawioną przez Spółkę fakturę, z tytułu zakupienia autobusu/ów w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi, w formie przelewu na konto bankowe PKS Poznań S.A. Po otrzymaniu należności, PKS Poznań S.A. wyznaczy termin i miejsce jego/ich odbioru.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży autobusu bez podania przyczyn, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2017-11-20
Wytworzył informację: