Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusów

Oznaczenie sprawy: 05/sprzedaż autobusów/2019

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusów

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna posiada na sprzedaż n/w autobusy:

1.      AUTOSAN A0909L TRAMP,  nr rejestracyjny PO 53849, rok produkcji 2001,

przebieg 1 077 319 km, cena wywoławcza: 14.000,00 zł netto

 

2.      AUTOSAN A0909L TRAMP,  nr rejestracyjny PO 53879, rok produkcji 2001,

przebieg 997 259 km, cena wywoławcza: 14.000,00 zł netto

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych autobusów można uzyskać w Dziale Serwisu Autobusowego pod nr telefonu 61 66 42 586 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta na zakup autobusu AUTOSAN A0909L TRAMP”. Oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna zawierać numer rejestracyjny oraz cenę netto na autobus. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Piekary 19 w Poznaniu. PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia 15 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze ofertę o najwyższej cenie.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia za wystawioną przez Spółkę fakturę, z tytułu zakupienia autobusu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi, w formie przelewu na konto bankowe PKS Poznań S.A. Po otrzymaniu należności, PKS Poznań S.A. wyznaczy termin i miejsce jego odbioru.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży autobusów bez podania przyczyn, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2019-04-01
Wytworzył informację: