Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusu.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna posiada na sprzedaż następujący autobus:

AUTOSAN H10-12.16 nr rejestracyjny PZC158H, rok produkcji 1997, przebieg: 1 352 045 km

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych autobusów można uzyskać w Dziale Technicznym pod nr telefonu 61 6642524 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści w terminie do dnia 24 maja 2017 r. do godz. 15:00 z dopiskiem „oferta na zakup autobusu”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Stanisława Matyi 1 w Poznaniu. PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia 25 maja 2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze oferty o najwyższej cenie. Oferowaną cenę należy uwzględnić w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 2. Oferta powinna zawierać cenę netto/brutto za autobus.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży autobusu bez podania przyczyn, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

dokumenty do pobrania >>>

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2017-05-15
Wytworzył informację: