Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusu.

Oznaczenie sprawy: 13/sprzedaż autobusów/2017

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusów

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna posiada na sprzedaż n/w autobusy:

1.      AUTOSAN H9-21,  nr rejestracyjny PNA 262G, rok produkcji 1988, przebieg 1 670 060 km

2.      AUTOSAN H9-21,  nr rejestracyjny PZS 4725, rok produkcji 1989, przebieg 1 617 743 km

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych autobusów można uzyskać w Dziale Technicznym pod nr telefonu 61 66 42 524 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści w terminie do dnia 20 września 2017 r. do godz. 15:00 z dopiskiem „Oferta na zakup autobusu”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać cenę netto/brutto na każdy autobus. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Piekary 19 w Poznaniu. PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia 21 września 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze oferty o najwyższej cenie.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia za wystawioną przez Spółkę fakturę, z tytułu zakupienia autobusu/ów w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi, w formie przelewu na konto bankowe PKS Poznań S.A. Po otrzymaniu należności, PKS Poznań S.A. wyznaczy termin o miejsce jego/ich odbioru.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży autobusu bez podania przyczyn, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2017-09-07
Wytworzył informację: