Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na zakup ciągnika

Oznaczenie sprawy: 25/sprzedaż ciągnika/2018

Zaproszenie do składania ofert na zakup ciągnika

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna posiada na sprzedaż n/w ciągnik rolniczy wyposażony w pług i piaskarkę:

1.     LS J27HST-R, seria J,  nr rejestracyjny PO 462N, rok produkcji 2010,

liczba motogodzin 101, cena wywoławcza: 30.000,00 zł netto

 

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionego ciągnika można uzyskać w Dziale Serwisu Autobusowego pod nr telefonu 61 66 42 586 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści w terminie do dnia 18 października 2018 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta na zakup ciągnika LS”. Oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna zawierać cenę netto za ciągnik. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Piekary 19 w Poznaniu. PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia 18 października 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze ofertę o najwyższej cenie.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia za wystawioną przez Spółkę fakturę, z tytułu zakupienia ciągnika w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi, w formie przelewu na konto bankowe PKS Poznań S.A. Po otrzymaniu należności, PKS Poznań S.A. wyznaczy termin i miejsce jego odbioru.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży ciągnika bez podania przyczyn, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2018-10-04
Wytworzył informację: