Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na zakup podnośnika

Oznaczenie sprawy: 24/sprzedaż podnośnika/2018

Zaproszenie do składania ofert na zakup podnośnika

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna posiada na sprzedaż n/w wózek jezdniowy podnośnikowy:

GPW-2504Zremb Gliwice, rok produkcji 1986, nr fabryczny 712170

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionego podnośnika można uzyskać w Dziale Serwisu Autobusowego pod nr telefonu 61 66 42 586 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści w terminie do dnia 18 października 2018 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta na zakup podnośnika”. Oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna zawierać cenę netto. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Piekary 19 w Poznaniu. PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia 18 października 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze ofertę o najwyższej cenie.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia za wystawioną przez Spółkę fakturę, z tytułu zakupienia podnośnika w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi, w formie przelewu na konto bankowe PKS Poznań S.A. Po otrzymaniu należności, PKS Poznań S.A. wyznaczy termin i miejsce jego odbioru.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży podnośnika bez podania przyczyn, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

 

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2018-10-04
Wytworzył informację: